znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
CVP - Centrum vzdelávania a poradenstva, n.o.- v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42000653
Seat
Námestie Slobody 1903/13, 96001 Zvolen, Slovenská republika
Website
Registration number
19/2007
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
29.06.2007
Date of cancellation
15.07.2017
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Dušan Gonda
    born 26.02.1977
    Deposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Katarína Gondová From:28.06.2007To:15.07.2017

Type of the generally beneficial services
Účelom založenia neziskovej organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb podľa zákona č. 213/1997 Z.z. v znení zmien a doplnkov. Nezisková organizácia bude poskytovať tieto všeobecne prospešné služby:
a/ poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
- podpora marginalizovaných skupín a ich integrácie do spoločenského, pracovného
a rodinného života /prostredníctvom poradenských, konzultačných, vzdelávacích služieb,
ktoré podporia zamestnanosť ako aj služieb orientovaných na regionálny rozvoj
a spoluprácu medzi regiónmi Európskej únie/
- pomoc k úspešnému zvládnutiu a trvalému udržaniu získaného pracovného miesta
b/ tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- organizovanie kultúrnych podujatí
c/ ochrana ľudských práv a základných slobôd,
d/ vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- zabezpečenie vzdelávania, tréningu, rekvalifikácie a osobného rozvoja
- podpora tvorby prostredia stimulujúceho rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečujúceho ich
adaptabilitu v procese štrukturálnych zmien a nástupu nových technológií ako je
e-learning, e-working, telepráca a ich následná tvorba a realizácia
- vzdelávania samospráv a podnikateľských subjektov, tvorby projektov na získavanie
zdrojov z fondov EÚ a iných grantových schém pre obce, neziskové organizácie, prípadne
iné subjekty
- doplnkové vzdelávanie občanov všetkých vekových kategórií vrátane organizovania
telesnej výchovy a športu pre deti a mládež
- organizovanie športových podujatí
- zabezpečovanie ľudských, materiálových a finančných zdrojov potrebných pre trvalo
udržateľný výkon týchto činností
e/ výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
f/ tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
g/ služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
- ekonomické a poradenské služby
- služby v oblasti regionálneho rozvoja
- kontrolné audity
h/ zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |