znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
KYSUCKÁ NEZÁBUDKA n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37983377
Seat
Vysoká nad Kysucou 287, 02355 Vysoká nad Kysucou, Slovenská republika
Website
Registration number
7/07
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
27.06.2007
Date of cancellation
15.07.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Mária Kováčiková
    born 02.09.1966

Statutory body: Director
Persons for non-profit organisations are not listed

Type of the generally beneficial services
Predmetom činnosti organizácie je:
a) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivoť,
b) poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov,
c) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
d) pomoc pri začleňovaní telesne postihnutých detí do spoločnosti,
e) tréningy pamäti seniorov, telesne postihnutých,
f) arteterapia - výtvarná činnosť,
g) muzikoterapia - hudobná činnosť,
h) relaxačné cvičenia a masáže,
ch) kondičné a rekondičné cvičenia,
i) rekreačná činnosť,
j) pracovná terapia,
k) usporadúvanie konferencií, diskusných stretnutí, seminárov, kurzov a prednášok zameraných na realizovanie účelu založenia,
l) vydávanie Občasníka NEZÁBUDKA a propagačných materiálov, ktoré podporujú účel založenia neziskovej organizácie.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |