znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ENVIROCENTRUM n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42000645
Seat
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
18/2007
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
25.06.2007

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Bc. Vladimír TanečkaDeposit: 99.58 EUR
  • JUDr. Miloš KvasňovskýDeposit: 99.58 EUR
  • Ing. Juraj MydliarDeposit: 99.58 EUR

Statutory body: Director
  • Bc. Vladimír Tanečka From:20.06.2007To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia ENVIROCENTRUM n.o. bude poskytovať všeobecne prospešné služby v nasledujúcich oblastiach:
1. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- organizovanie konferencií, seminárov a kurzov,
- poskytovanie poradenstva,
- vypracovávanie analýz,
- tvorba a realizácia projektov v oblasti rozvoja ochrany životného prostredia, trvalo
udržateľného rozvoja, rozvoja energetiky, rozvoja ľudských zdrojov, rozvoja cestovného
ruchu, medzinárodnej spolupráce, zvyšovania povedomie o Európskej únii a v ďalších
oblastiach súvisiacich s prioritami SR a EÚ.
2. Ochrana ľudských práv a základných slobôd
- vzdelávanie,
- prednášky,
- publikačná činnosť.
3. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- pracovná agentúra,
- rekvalifikačné kurzy.
4. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- školenia zamerané na rozvoj duchovného života a charakteru, vzťahu k prírode a ochrane
životného prostredia,
- vzdelávacia a informačná činnosť za účelom ochrany, rozvoja a naplňovania fyzických,
osobnostných a duchovných potrieb.
- koncerty, kultúrne a spoločenské podujatia.
5. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- služby v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania detí, dorastu, mládeže
a dospelých,
- rekreačné a športové tábory,
- konverzačné tábory,
- tvorivé dielne,
- poskytovanie osobného poradenstva,
- príprava a manažovanie projektov,
- tvorba vzdelávacích materiálov,
- organizovanie medzinárodných výmenných pobytov,
- sprostredkovanie profesionálnych kontaktov,
- pomoc obciam, mestám, regiónom, mimovládnym organizáciám a podnikateľským
subjektom rozvíjať medzinárodné partnerstvá spolupracujúce siete a európske myšlienky
vychádzajúce z filozofie Európskej únie,
- zabezpečenie poskytovania poradenskej pomoci pri získavaní prostriedkov z fondov
Európskej únie a iných národných a medzinárodných zdrojov a pri implementácii politík
Európskej únie na Slovensku,
- výroba a distribúcia filmov a dokumentov,
- vzdelávanie a tvorba vzdelávacích programov,
- príprava družobných kontaktov,
- publikačná činnosť.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |