znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Ad rem, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42000611
Seat
Zapač 155, 98053 Lehota nad Rimavicou, Slovenská republika
Website
Registration number
15/2007
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
12.06.2007
Date of cancellation
15.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Peter SpodniakDeposit: 33.19 EUR
  • Veronika KomorováDeposit: 33.19 EUR
  • Daniela SpodniakováDeposit: 33.19 EUR
  • Soňa BrňákováDeposit: 33.19 EUR
  • Róbert BrňákDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Daniela Spodniaková From:22.05.2007To:15.07.2011

Type of the generally beneficial services
1. Poskytovanie všeobecne prospešných služieb podľa zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení
2. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
" propagácia a marketing trvale udržateľného rozvoja vidieckych oblastí a agroturizmu,
" spolupráca so zahraničnými subjektmi v oblasti vidieckeho turizmu za účelom prehĺbenia vzťahov, výmeny skúseností a medzinárodný rozvoj,
" zabezpečenie kontinuálneho rozvoja vidieckeho turizmu v regióne Banskobystrického samosprávneho kraja,
" tvorby a realizácie projektov v oblasti budovania turistických zón a turisticko-rekreačných zariadení, jazdeckých škôl
3. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
" zabezpečenie financovania a technickej realizácie rozvojových projektov v oblasti záhradníctva a záhradnej architektúry,
" tvorba a údržba verejnej zelene,
" pestovanie liečivých rastlín, drevín a bylín za účelom ich ďalšieho spracovania,
" pestovanie rýchlorastúcich a okrasných drevín ihličnany a listnaté dreviny pre ich ďalšie využitie
4. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
" zlepšenie informovanosti občanov v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,
" vytváranie materiálnej základne pre uskutočnenie voľnočasových aktivít obyvateľov v spolupráci so športovými, kultúrnymi i spoločenskými organizáciami, jazdeckými klubmi a poľovníckymi združeniami a zväzmi,
" organizovanie vzdelávacích aktivít v oblasti služieb v cestovnom ruchu a agroturistike,
" tvorba štúdií, koncepcií a analýz v oblasti regionálneho rozvoja a agroturistiky a alternatívneho poľnohospodárstva,
" skvalitnenie života vidieckeho obyvateľstva,
" organizovanie kultúrnych a športových podujatí
5. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
" výskum a vývoj alternatívneho poľnohospodárstva
6. poskytovanie zdravotnej starostlivosti
" rehabilitačné kúry prostredníctvom jazdy na koňoch a poníkoch.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |