znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Bonitas, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42000564
Seat
Májová 15, 96801 Nová Baňa, Slovenská republika
Website
Registration number
10/2007
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
16.04.2007

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Jozef Adamec
    born 19.08.1956
    Deposit: 33.19 EUR
  • Mgr. Pavol VlčekDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Jozef Adamec From:28.03.2007To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:
- Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť - zriadenie a prevádzkovanie sociálnych služieb v domove, penzióne, klube, jedálne, strediska osobnej hygieny, práčovne a pod. zameraných najmä pre cieľovú skupinu seniorov - dôchodcov, prípadne poskytovanie opatrovateľskej služby a ďalších sociálnych služieb priamo v domácom prostredí,
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
- ochrana ľudských práv a základných slobôd,
- zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu - zabezpečovanie a udržiavanie poriadku čistoty, ochrany a údržby bytového fondu na základe zmluvných vzťahov so správcami bytových domov.
Nezisková organizácia poskytuje vyššie uvedené všeobecne prospešné služby v súčinnosti s potrebami širšieho spoločenstva, mesta, resp. s celospoločenskými zámermi a cieľmi - na základe vzájomne prospešných zmluvných vzťahov, resp. v súčinnosti s ďalšími občianskymi združeniami a iniciatívami občanov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |