znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
IB sociálne a zdravotnícke aktivity, n.o. - v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37986821
Seat
Veterná 18/B , 91701 Trnava, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-87/2007
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
20.02.2007
Date of cancellation
15.07.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • RNDr. Marian Kostolányi
    born 18.08.1957
    Deposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • RNDr. Marián Kostolányi From:20.02.2007To:15.07.2008

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z.
o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na zákon
č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a to: poskytovanie služieb v zariadení ambulantnej zdravotnej
starostlivosti - v hospici, dome ošetrovateľskej starostlivosti

2. poskytovanie sociálnej pomoci v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej
pomoci v znení neskorších predpisov a to:
2.1 opatrovateľskej služby
2.2 organizovanie spoločného stravovania
2.3 prepravnej služby
2.4 starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb.

3. Poskytovanie humanitnej starostlivosti.
4. Tvorba, rozvoj, ochrana a obnova duchovných a kultúrnych hodnôt,
5. Doplnkové vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej výchovy
6. Tvorba a ochrana životného prostredia.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |