znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
"Aréna športu a kultúry" n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37887505
Seat
Hlavná 367, 08212 Kapušany, Slovenská republika
Website
Registration number
0184
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
02.01.2007
Date of cancellation
16.07.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Viliam Knapčok

Statutory body: Director
  • Mgr. Viliam Knapčok From:02.01.2007To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať nasledovné všeobecne prospešné služby:

1/ Vytvorenie podmienok pre podporu masových športových a kultúrnych aktivít deti a ostatnej širokej verejnosti v našej obci a občanov z jej blízkeho okolia, ktorí by využívali rozsiahle priestory obecného parku a školského areálu na športovú a kultúrnu činnosť.

2/ Dosiahnuť motiváciu, u detí a mládeže, výsledkom ktorej je prispieť k posilneniu zdravia a zdravého životného štýlu.

3/ V rámci humanitárnej spolupráce pripravovať športové programy aj pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

4/ Organizovať športové a kultúrne podujatia a výstavy z tvorby ľudovej kultúry a tradícii našich predkov prostredníctvom učiteľov, žiakov a občanov obce.

5/ Zabezpečiť doplnkové vzdelávanie našich detí a mládeže v oblasti telesnej výchovy, športu a oblasti kultúrnohistorickej.

6/ Podporiť krúžkovú a mimo vyučovaciu aktivitu.

7/ Vytvárať materiálno technické podmienky pre realizáciu rekreačného športu a v kultúrnej oblasti.

8/ Zreálniť estetický vzhľad školy a obecného parku pri dodržaní jeho prírodných hodnôt.

9/ Eliminovať nedostatok pohybových aktivít mladých ľudí, ktorý sa výrazne začína negatívne prejavovať v rôznych oblastiach spoločenského života.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |