znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Quirin, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42000505
Seat
Štefana Maliaka 592/5, 05001 Revúca, Slovenská republika
Website
Registration number
4/2007
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
05.02.2007
Date of cancellation
15.07.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Rímskokatolícka cirkev, farnosť Revúca
    Štefana Maliaka 592/5, 05001 Revúca
    IČO: 31974015
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • ThLic. Pavol Jurčišin From:15.01.2007To:15.07.2008

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať podľa zákona 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v novelizovanom znení § 2 ods. 2
1. služby na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti:
a/ zriadenie vývarovne pre bezdomovcov
b/ zriadenie komunitného centra pre bezdomovcov s poskytnutím ubytovania
c/ zriadenie chránenej dielne
2. na tvorbu, rozvoj, ochrana, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt:
a/ každoročné organizovanie festivalov vážnej hudby
b/ ochrana a obnova národnej kultúrnej pamiatky: Rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca
diakona v Revúcej a filiálny kostol Navštívenia Panny Márie v Mokrej Lúke a iných
cirkevných historických objektov
c/ sprístupnenie sakrálnych objektov návštevníkom z tuzemska i zo zahraničia
3. na doplnkové vzdelávanie detí a mládeže, organizovanie telesnej výchovy a športu pre
deti a mládež:
a/ hodiny hudby a spevu, športové aktivity a súťaže, biblické hodiny a súťaže biblickej
olympiády
b/ organizovanie vzdelávacích pobytov pre deti a mládež
c/ organizovanie školy v prírode a letných táborov pre deti a mládež.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |