znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Novelties n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42000483
Seat
Námestie SNP 16/16, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
2/2007
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
11.01.2007
Date of cancellation
15.07.2008
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
15.07.2008
Date of liquidation end

Founders (Legal persons)
  • TIMAN s.r.o.
    Námestie SNP 16/16, 97401 Banská Bystrica
    IČO: 36005801
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Martina Šarišská From:10.01.2007To:15.07.2008

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia v rámci svojho pôsobenia, v súlade so zákonom č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi poskytuje všeobecne prospešné služby, a to najmä:
a/ vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry /organizovanie a poskytovanie vzdelávania
a tréningov, podporovanie globálnej výmeny informácií a porovnateľných postupov
riadenia v rozvojových, vyspelých a v transformujúcich krajinách/,
b/ výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby /výskum a vývoj nových
metód a nástrojov vzdelávania, poskytovanie poradenských a konzultačných služieb
v oblasti vzdelávania, rozvoja podnikov, združení a orgánov verejnej správy/,
c/ služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti /tvorba štúdií, koncepcií a analýz
v oblasti sociálnej integrácie a zamestnanosti v regiónoch, podpora zamestnanosti
prostredníctvom poradenských, vzdelávacích a asistenčných služieb/,
d/ tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt /obnova
a propagácia kultúrnych pamiatok, doplnková činnosť - poskytovanie ubytovacích
a stravovacích služieb/.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |