znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Naša dolina n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37923439
Seat
Mestečko 36, 02052 Mestečko, Slovenská republika
Website
Registration number
NO/114-25/2006
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
29.12.2006

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Zuzana Činčurová
  • Ing. Ľudmila Činčurová

Statutory body: Director
  • Ing. Ľudmila Činčurová From:29.12.2006To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti:

a) tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, a v tom najmä:
- zabezpečuje rozvoj, obnovu a prezentáciu folklórnych tradícií, muzeálnej činnosti, krajinotvorby, architektúry, osobností regiónu, remeselnej činnosti, ale aj všetkých foriem kultúrnych činností smerujúcich k oživeniu spoločenského života v regióne a k posilneniu identity občanov
- usporiadava výstavy a kultúrne podujatia v horeuvedených oblastiach
- poskytuje informačné služby a služby spojené s publikačnou činnosťou v horeuvedených oblastiach
- zabezpečuje ochranu historicky významných území – Mestecká skala a pod.

b) tvorby a ochrany životného prostredia
- najmä ochrana a zachovanie tradičných odrôd ovocia a pod.
- poskytuje informačné služby a služby spojené s publikačnou činnosťou v oblasti ochrany životného prostredia

c) vzdelávania a výchovy
- poskytovanie prednášok a školení v rôznych oblastiach, ale najmä so zameraním na kultúrne hodnoty


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |