znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Casa de la Hispanidad, n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35582481
Seat
Jarná 6, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/58/2006
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
15.12.2006
Date of cancellation
16.07.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • RNDr. Alena Bobáková
  • Ing. Judita Gogová
  • José Ignacio Gomez Olmedo

Statutory body: Director
  • José Ignacio Gomez Olmedo From:15.12.2006To:

Type of the generally beneficial services
a / tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
b / vzdelávanie
c / výskum, vývoj a poskytovanie informačných služieb
Cieľom poskytovania všeobecno prospešných služieb bude šírenie španielskeho jazyka, kultúry a poznatkov o španielsky hovoriacich krajinách.
V rámci svojej činnosti bude nezisková organizácia poskytovať najmä tieto všeobecno prospešné služby :
a / príprava a organizovanie kurzov španielskeho jazyka
b / podpora vzdelávacích projektov v oblasti výučby španielskeho jazyka na Slovensku
c / aktívna spolupráca s inými inštitúciami pri zabezpečovaní a zvyšovaní kvality výučby španielskeho jazyka na Slovensku
d / prehlbovanie kultúrnych, ekonimických a vedeckých väzieb medzi Slovenskom a španielsky hovoriacimi krajinami prostredníctvom realizovania medzinárodných projektov, organizovanie seminárov, konferencií, výstav a prezentácií na rôzne témy
e / poskytovanie poradenstva, konzultácií a informačných služieb pre študentov, pedagógov španielskeho jazyka, španielskych podnikateľov pôsobiacich resp. prichádzajúcich na Slovensko a zainteresovanú verejnosť
f / zriadenie a prevádzkovanie knižnice, publikovanie letákov, brožúr, zborníkov zo seminárov a konferencií v elektronickej a tlačenej forme, študijných a iných materiálov potrebných pre aktivity neziskovej organizácie

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |