znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
Region Partner n.o.
Právna forma
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO
37923391
Sídlo
Turá Lúka 33, 90701 Myjava, Slovenská republika
Webové sídlo
Registračné číslo
NO/110-21/2006
Registrový úrad
Okresný úrad Bratislava
Dátum vzniku
06.12.2006

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
  • Ing. Pavol Horeš
    nar. 02.08.1965
    Vklad: 99.58 EUR

Štatutárny orgán: Riaditeľ
  • Ing. Pavol Horeš Od: 01.12.2006Do: 29.08.2012
  • Tomáš Bruško Od: 30.08.2012Do: 01.05.2013
  • Milan Lazar Od: 02.05.2013Do: 08.01.2015
  • Bc. Ján Mareček Od: 09.01.2015Do: 

Druh všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia poskytuje tieto všeobecne prospešné služby:
a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
c) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
d) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
e) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

a v tom sa zameriava najmä na:
- aktivizovanie regiónu v oblasti získavania domácich a zahraničných grantov rozvíjaním cezhraničnej , nadregionálnej a regionálnej spolupráce,
- spracovávanie a realizácia projektov na podporu regionálneho rozvoja, zamestnanosti, tvorby a ochrany životného prostredia, výchovy a vzdelávania,
- prezentovanie a rozširovanie zvyklostí a tradícií regiónu,
- organizovanie činností a poskytovanie služieb v oblasti výchovno-vzdelávacích procesov,
- zabezpečenie technicko-ekonomických štúdií a poradenstva pri tvorbe, implementácii a monitoringu rozvojových projektov,
- prezentovanie tradícií prostredníctvom výstav, exkurzií a seminárov,
- poskytovanie konzultačných služieb, predovšetkým poradenstva v oblasti štrukturálnych fondov,
- organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v horeuvedených oblastiach

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |