znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Region Partner n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37923391
Seat
Turá Lúka 33, 90701 Myjava, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/110-21/2006
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
06.12.2006

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. Pavol Horeš
  born 02.08.1965
  Deposit: 99.58 EUR

Statutory body: Director
 • Ing. Pavol Horeš From:01.12.2006To:29.08.2012
 • Tomáš Bruško From:30.08.2012To:01.05.2013
 • Milan Lazar From:02.05.2013To:08.01.2015
 • Bc. Ján Mareček From:09.01.2015To:13.09.2019
 • Ing. Pavol Horeš
  born 02.08.1965
   From:13.09.2019To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje tieto všeobecne prospešné služby:
a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
c) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
d) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
e) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

a v tom sa zameriava najmä na:
- aktivizovanie regiónu v oblasti získavania domácich a zahraničných grantov rozvíjaním cezhraničnej , nadregionálnej a regionálnej spolupráce,
- spracovávanie a realizácia projektov na podporu regionálneho rozvoja, zamestnanosti, tvorby a ochrany životného prostredia, výchovy a vzdelávania,
- prezentovanie a rozširovanie zvyklostí a tradícií regiónu,
- organizovanie činností a poskytovanie služieb v oblasti výchovno-vzdelávacích procesov,
- zabezpečenie technicko-ekonomických štúdií a poradenstva pri tvorbe, implementácii a monitoringu rozvojových projektov,
- prezentovanie tradícií prostredníctvom výstav, exkurzií a seminárov,
- poskytovanie konzultačných služieb, predovšetkým poradenstva v oblasti štrukturálnych fondov,
- organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v horeuvedených oblastiach

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |