znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
IMUNA VÝVOJ, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37887424
Seat
Jarková 269/17, 08222 Šarišské Michaľany, Slovenská republika
Website
Registration number
0176
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
16.10.2006
Date of cancellation
15.07.2007
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • IMUNA PHARM, a.s.
    Jarková 269/17, 08222 Šarišské Michaľany
    IČO: 36473685
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • RNDr. Marta Miklošová From:16.10.2006To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje tieto verejnoprospešné služby:
a) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
b) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
nasledovnými formami:
1. organizovaním a spoluorganizovaním školení, kurzov a iných vzdelávacích aktivít najmä vo farmaceutickej oblasti,
2. organizovaním a spoluorganizovaním odborných a vedeckých podujatí so zameraním na farmaceutickú a lekársku oblasť,
3. podporovaním účasti študentov, vedeckých pracovníkov, učiteľov a lekárov na kongresoch, sympóziách a konferenciách doma aj v zahraničí,
4. podieľaním sa na financovaní vedeckých a výskumných projektov a podieľaním sa na vydávaní odborných zborníkov z oblasti farmácie a príbuzných vied,
5. realizáciou výsledkov výskumu a vývoja do praxe.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |