znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Regionálna nemocnica Sobrance, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35582391
Seat
Mieru 523/12, 07301 Sobrance, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/49/2006
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
09.11.2006

Founders (Legal persons)
 • Mesto Sobrance
  Štefanikova 49/23, 07301 Sobrance
  IČO: 00325791
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • MVDr. Marián Petro From:09.11.2006To:23.02.2015
 • MUDr. Ján Biačko From:24.02.2015To:12.12.2018
 • Mgr. MPH Jana Železová
  born 29.05.1961
   From:13.12.2018To:09.01.2019
 • MUDr. Ondrej Copák
  born 26.02.1982
   From:10.01.2019To:

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia bude ako VPS poskytovať zdravotnú starostlivosť.
2. Nezisková organizácia bude v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonávať tieto činnosti:
Prevádzkovanie špecializovanej nemocnice :
- poskytovanie špecializovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti / vrátane ústavnej pohotovostnej služby / v odboroch :
- vnútorné lekárstvo
- dlhodobo chorých - neurológia
- paliatívna terapia
- Intenzívna starostlivosť v odbore :
- vnútorné lekárstvo
- Poskytovanie špecializovanej ambulantnej starostlivosti v odboroch :
- vnútorné lekárstvo
- pneumológia a ftizeológia vrátane kalmetizácie a funkčnej diagnostiky
- neurológia
- fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
- urgentná medicína
- Spoločné vyšetrovacie zložky v odboroch :
- rádiodiagnostika
- sonografická diagnostika
- klinická biochémia
- hematológia
- fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
- Pomocné prevádzky :
- liečebná výživa
- kotolňa
- údržba
- ostatné pomocné prevádzky
3. Podnikateľská činnosť :
a / prenájom nehnuteľností za podmienky poskytovania aj ďalších služieb súvisiacich s nájmom - hlavne zabezpečenie dodávky médií na základe zmlúv o nájme
b / prenájom strojov, prístrojov a zariadení
c / prenájom garáží a odstavných plôch
d / prenájom miesta a plôch na osadenie reklamných panelov
e / zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
f / sprostredkovanie obchodu, výrobkov a dopravy v rozsahu voľnej živnosti
g / doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia
4. poskytovanie sociálnej starostlivosti v Domove dôchodcov a zariadení opatrovateľskej služby
5. prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby - RPLBack
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |