znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
LML education, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37887408
Seat
Centrálna 584/5, 08901 Svidník, Slovenská republika
Website
Registration number
0174
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
06.10.2006

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ladislav HribikDeposit: 331.93 EUR

Statutory body: Director
  • Mgr. Ladislav Hribik From:06.10.2006To:04.01.2010
  • Bc. Igor Kmiť From:04.01.2010To:09.03.2011
  • Matej Hribik From:09.03.2011To:

Type of the generally beneficial services
Činnosť organizácie, sledujúc stanovený cieľ, bude spočívať na zameriavaní pozornosti na podporu začínajúcich malých podnikateľov a živnostníkov prostredníctvom vzdelávania a odbornej pomoci pri vypracovaní podnikateľských zámerov a projektov

- dlhodobo nezamestnaných, znevýhodnených skupín nezamestnaných prostredníctvom vzdelávania, realizácie kurzov, rekvalifikačných kurzov a odborného poradenstva
- zemepisne izolovaných skupín a marginálne skupiny na trhu práce
- obyvateľov separovaných a segregovaných rómskych komunít:
a) technickú vybavenosť rómskych osád
b) vytváranie podmienok pre zvyšovanie zamestnanosti v rómskej komunite
c) podporu výchovy a vzdelávania rómskej komunity
- závislých na alkohole, drogách, prípadne iných závislostí
- starých osamelých ľudí odkázaných na pomoc
- ľudí s príjmom pod hranicou chudoby
- rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenej povinnej školskej dochádzky
- občanov po výkone trestu
- nezamestnaných bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania

- Recruitment (získavanie a výber zamestnancov)
- Podnikateľské, sociálne poradenstvo a poradenstvo v oblasti riadenia ľudských zdrojov
- Vydavateľská činnosť
- Školiaca a lektorská činnosť
- Prieskum trhu a verejnej mienky
- Reklamná, marketingová, propagačná a inzertná činnosť
- Technicko-organizačné zabezpečenie vzdelávacích podujatí, kurzov, seminárov, súťaží, prehliadok, konferencií, výstav a kultúrnych a spoločenských podujatí
- Organizovanie kurzov, školení a seminárov
- Personálne audity

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |