znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Lýceum, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42000441
Seat
SNP 1792-26A , 96901 Banská Štiavnica, Slovenská republika
Website
Registration number
28/2006
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
28.11.2006

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Marcela StaňákováDeposit: 33.19 EUR
 • Ľuboš Maruniak
  born 27.08.1969
  Deposit: 33.19 EUR
 • Monika Maruniaková
  born 14.05.1974
  Deposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
 • Ľuboš Maruniak From:31.10.2006To:

Type of the generally beneficial services
1. Poskytovanie všeobecne prospešných služieb podľa zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení.
2. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- vypracovanie štúdií a projektov a ich implementácií súvisiacich s rekonštrukciou
existujúcich kultúrnych pamiatok a výstavbou nových zariadení cestovného ruchu,
- obnova a ochrana kultúrneho dedičstva.
3. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- zvýšenie úrovne vedomostí, zručností a návykov personálu v cestovnom ruchu
a turistických službách, s dôrazom na priamy kontakt s hosťom,
- zvýšenie kvalitatívnej úrovne ponuky a dosiahnutie porovnateľnej šírky a kvality služieb
cestovného ruchu s európskymi krajinami,
- dobudovanie infraštruktúry a tvorba ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu na
miestnej, regionálnej a štátnej úrovni,
- zintenzívnenie tvorby produktov cestovného ruchu s dôrazom na lepšie využitie
kultúrnych, technických a historických objektov a prírodných zvláštností,
- zintenzívnenie propagačných a marketingových aktivít cestovného ruchu,
- propagácia a marketing cestovného ruchu v regióne,
- zabezpečenie financovania a technickej realizácie rozvojových projektov v rámci
cestovného ruchu a trvalo udržateľného rozvoja podhorských oblastí,
- obnova, výstavba a rekonštrukcia lokalít a budov cestovného ruchu v regióne,
- zlepšenie kvality života občanov a skvalitnenie služieb v regióne.
4. Výskum, vývoj, vedecko-technické a informačné služby
- zlepšenie informovanosti občanov, vybudovanie informačného systému v regióne.
5. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- organizovanie vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít.Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |