znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
RAMOZA, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35582359
Seat
Ťahanovská 64, 04013 Košice-Ťahanovce, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/45/2006
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
13.10.2006
Date of cancellation
31.12.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Mestská časť Košice-Ťahanovce
    Ťahanovská 31, 04013 Košice-Ťahanovce
    IČO: 00690911
    Deposit: 33.19 EUR   Nep. vklad: 10538.47 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ing. Ján Farkaš From:11.10.2006To:22.01.2007
  • Ing. Vladimír Rybníček From:22.01.2007To:

Type of the generally beneficial services
Služby na podporu zamestnanosti :
- vyhľadávanie zamestnania pre sociálne a ekonomicky znevýhodnené skupiny obyvateľstva
- poskytovanie poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri získavaní a udržaní si pracovného miesta
- poskytovanie poradenstva zamestnávateľom pri získavaní zamestnancov
- zisťovanie schopností a odborných zručností nezamestnaných občanov so zreteľom ich využitia na trhu práce
- poskytovanie osobných konzultácií a asistenčných služieb pre dlhodobo nezamestnaných s dôrazom na motiváciu zvyšovania si osobnej kvalifikácie
- realizovanie vzdelávacích kurzov na doplnenie základného a stredného vzdelania uchádzačov o zamestnanie evidovaných na ÚPSV a R
- organizovanie vzdelávacích aktivít a seminárov z oblasti sociálnej politiky štátu a samosprávy
- realizovanie rekvalifikačných kurzov na zvýšenie možnosti lepšieho uplatnenia sa nezamestnaných na trhu práce
- organizovanie kultúrnych a iných akcií
- spracovávanie projektov
- komunitná práca
- v zmysle zák. č. 5/2004 Zb. o službách zamestnanosti, podľa § 52 ods. 5 písm. k / môže nezisková organizácia zamestnávať formou aktivačnej činnosti uchádzačov o zamestnanie evidovaných na ÚPSVaR so zameraním sa na prácu s mládežou a podporu aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |