znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Logos, n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35582324
Seat
Dominikánske nám. 13, 04343 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/37/2003
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
13.10.2006
Date of cancellation
17.07.2007
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • PaedDr. Peter Orenič
    born 04.11.1963
  • Ján Hreško
  • Marián Timko

Statutory body: Director
  • Róbert Jáger From:21.09.2006To:

Type of the generally beneficial services
- doplnkové, výchovné a vzdelávacie programy o vede, umení, náboženstve a spoločenskom živote
- doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a mládež, so zameraním na preventívne výchovné systémy proti negatívnym javom
- tvorba a výchova k ochrane životného prostredia vo forme prednášok, kontultácií a ďalších aktivít
- tvorba, rozvoj , ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |