znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EDUCATION LAUGARICIO n.o.v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37923315
Seat
Hurbanova 44, 91101 Trenčín, Slovenská republika
Website
Registration number
NO/103-14/2006
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
11.09.2006
Date of cancellation
16.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.Deposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Ľubica Harakaľová From:11.09.2006To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti:
- vzdelávania občanov všetkých vekových kategórií formou štúdia popri zamestnaní, špecializačného inovačného štúdia, rekvalifikačných kurzov a štúdia v rámci celoživotného vzdelávania občanov SR
- organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a mládež, organizovania kultúrnych a športových podujatí
- tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt
- poskytovania služieb súvisiacich so zvyšovaním mobility použitia v oblasti informačných služieb, výpočtovej techniky a iných multimediálnych produktov
- organizovania kurzov, školení, seminárov, vedeckých konferencií, exkurzií, študijných pobytov
- publikačnej činnosti, v oblasti vydávania a distribúcie publikácií a služieb súvisiacich s organizáciou knižničného fondu
- organizovania environmentálnych aktivít na podporu udržateľného rozvoja
- spolupráce pri tvorbe a realizácii projektov na získanie zdrojov z fondov EÚ a iných grantových schém pre obce, neziskové organizácie, prípadne iné subjekty.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |