znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Kanet n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37924460
Seat
Kapitulská 318/11, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
187
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
10.07.2006

Founders (Legal persons)
 • Konferencia biskupov Slovenska
  Kapitulská 11, 81499 Bratislava
  IČO: 00684325
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Mgr. Štefan Maják From:10.07.2006To:31.12.2010
 • PhDr., ThDr. Ján BUC, PhD. From:31.12.2010To:03.02.2012
 • Zdeno PUPÍK From:03.02.2012To:03.07.2013
 • Dr. theol. Jozef ŽUFFA From:03.07.2013To:15.11.2017
 • Mgr. Marián CIPÁR
  born 21.02.1971
   From:15.11.2017To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- služby v oblasti organizovania seminárov, školení, stretnutí, verejných diskusií, vedomostných aktivít z oblasti duchovného rozvoja spoločnosti určených pre širokú verejnosť
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- poskytovanie informácií o hore uvedených aktivitách, aj prostredníctvom internetu a drobných tlačovín so zameraním aj na oblasť duchovného a kultúrneho rozvoja,
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov, koncepčných materiálov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |