znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Letokruhy, n.o.- v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37986732
Seat
Unín 346, 90846 Unín, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-78/2006
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
27.07.2006
Date of cancellation
15.07.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ivan Slujka
  • Gabriel Palkovič
    born 12.03.1953

Statutory body: Director
  • Ivan Slujka From:27.07.2006To:15.07.2008

Type of the generally beneficial services
1. Poskytovanie sociálnej pomoci v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej
pomoci v znení neskorších predpisov a to:

a/ opatrovateľskej služby
b/ organizovanie spoločného stravovania
c/ prepravnej služby
d/ starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb

2. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
3. Ochrana ľudských práv a základných slobôd
4. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
5. Výskum, vývoj vedecko-technické služby a informačné služby
6. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
7. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
8. Zabezpečovanie správy, údržby a obnovy bytového fonduBack
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |