znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezábudka Kúty, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37986708
Seat
Dr. Š. Heska 921/14, 90801 Kúty, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-75/2006
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
30.06.2006

Founders (Legal persons)
  • Obec Kúty v zastúpení starostkou obce Ing. Máriou Macejkovou
    Nám-. Radlinského 981, 90801 Kúty
    IČO: 00309672
    Deposit: 331.93 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ing. Anna Juríková From:30.06.2006To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:
1. poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov a to:
sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu
alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zariadeníach pre
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej
fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili
dôchodkový vek a to:
a) v zariadení pre seniorov
b) v domove sociálnych služieb
2. tvorba, rozvoj, ochrana,obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych
hodnôt
3. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |