znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
DORKA, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35582171
Seat
Hemerkova 1318/28, 04023 Košice-Sídlisko KVP, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/27/2006
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
26.05.2006

Founders (Legal persons)
 • Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
  Ševčenkova 21, 85101 Bratislava
  IČO: 01716537
  Deposit: 165.96 EUR
 • Nadácia DeDo - Solidarita s deťmi z detských domovov
  Slovenskej jednoty 10, 04001 Košice
  IČO: 30688688
  Deposit: 165.96 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Mgr. Stanislava Hunyadiová From:26.05.2006To:27.03.2008
 • Ing. Jolana Šuleková From:28.03.2008To:17.10.2016
 • Ing. Jolana Šuleková From:18.10.2016To:

Type of the generally beneficial services
V zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zmien a doplnkov je poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a prevádzkovať zariadenia sociálnych služieb na území Slovenskej republiky, ktoré poskytujú sociálnu starostlivosť osamelým rodičom, rodinám a mladým dospelým po ukončení náhradnej starostlivosti v súlade so zák. NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a deťom a rodinám umiestneným v Centre pre deti a rodiny v súlade so zák. NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov.
Nezisková organizácia bude prostredníctvom zriadených zariadení núdzového bývania, domovov na pol ceste pre mladých dospelých po ukončení náhradnej starostlivosti, Centier pre deti a rodiny, útulkov a kancelárií sociálneho poradcu poskytovať všeobecne prospešné služby za spolupráce tímu odborníkov. Bude vykonávať sociálnu prevenciu a poskytovať sociálne poradenstvo klientom uvedených zariadení. Pre študentov vysokých škôl v odbore sociálna práca bude poskytovať odbornú prax.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |