znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
DORKA, n. o.
Právna forma
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO
35582171
Sídlo
Hemerkova 28, 040 01 Košice, Slovenská republika
Webové sídlo
Registračné číslo
OVVS/27/2006
Registrový úrad
Okresný úrad Košice
Dátum vzniku
26.05.2006

Zakladatelia (Právnické osoby)
 • Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
  Ševčenkova 21, 85101 Bratislava
  IČO: 01716537
  Vklad: 165.96 EUR
 • Nadácia DeDo - Solidarita s deťmi z detských domovov
  Slovenskej jednoty 10, 04001 Košice
  IČO: 30688688
  Vklad: 165.96 EUR
Zakladatelia (Fyzické osoby)
Osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené

Štatutárny orgán: Riaditeľ
 • Mgr. Stanislava Hunyadiová Od: 26.05.2006Do: 27.03.2008
 • Ing. Jolana Šuleková Od: 28.03.2008Do: 17.10.2016
 • Ing. Jolana Šuleková Od: 18.10.2016Do: 

Druh všeobecne prospešných služieb
V zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zmien a doplnkov je poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a prevádzkovať zariadenia sociálnych služieb na území Slovenskej republiky, ktoré poskytujú sociálnu starostlivosť osamelým rodičom, rodinám a mladým dospelým po ukončení náhradnej starostlivosti v súlade so zák. NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a deťom a rodinám umiestneným v krízovom stredisku v súlade so zák. NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov.
Nezisková organizácia bude prostredníctvom zriadených zariadení núdzového bývania, domovov na pol ceste pre mladých dospelých po ukončení náhradnej starostlivosti, krízových stredísk, útulkov a kancelárií sociálneho poradcu poskytovať všeobecne prospešné služby za spolupráce tímu odborníkov. Bude vykonávať sociálnu prevenciu a poskytovať sociálne poradenstvo klientom uvedených zariadení.

V rámci svojej činnosti bude nezisková organizácia poskytovať najmä tieto všeobecne prospešné služby:

a) pre osamelých rodičov
- poskytovanie bývania
- zaopatrenie,
- zabezpečenie podmienok na prípravu stravy,
- služby sociálnej, výchovnej a poradenskej starostlivosti,
- ďalšie odborné služby spojené s poradenstvom a sprostredkovaním zamestnania, riešenie pracovno-právnych vzťahov,
- psychologické poradenstvo,
- pracovná terapia,
- vzdelávacie aktivity týkajúce sa rodičovských zručností,
- voľnočasové a záujmové aktivity pre deti
- a iné

b) mladým dospelým po ukončení ústavnej výchovy
- poskytovanie bývania,
- zaopatrenie,
- zabezpečenie podmienok na prípravu stravy,
- služby sociálnej, výchovnej a poradenskej starostlivosti,
- ďalšie odborné služby spojené s poradenstvom a sprostredkovaním zamestnania, riešenie pracovno-právnych vzťahov,
- psychologické poradenstvo,
- pracovná terapia,
- vzdelávacie aktivity,
- aktívne využívanie voľného času (umelecká činnosť, športové aktivity),
- rozširovanie vzdelania, poznatkov a zručností, komplexná príprava na budúce osamostatnenie občana
- a iné

c) pre deti a rodiny umiestnené v krízovom stredisku podľa zák. č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele v znení zmien a doplnkov, odborná špecializovaná činnosť zameraná na odstránenie alebo zmiernenie porúch psychického, osobnostného a sociálneho vývinu dieťaťa
- sociálne poradenstvo, sociálna a psychologická diagnostika, psychoterapia, pomoc na zvládnutie krízy, príležitosť pre aktivity, vzdelávanie v škole,
- poskytovanie liečebno-výchovnej starostlivosti a psychologickej starostlivosti,
- odborná systematická práca s dieťaťom a rodinou vedúca k obnoveniu života dieťaťa v rodinnom prostredí, biologickom alebo náhradnom,
- zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti a vzdelávania a prípravy na povolanie,
- poskytovanie bývania, stravovania a obslužných činností (podľa zák. č. 350/2005 Z. z.. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

d) sociálne poradenstvo ambulantnou formou pre :
- rodiny v zložitých sociálnych situáciách,
- osamelým rodičom,
- mladým dospelým po ukončení ústavnej výchovy,
- deti v náhradnej starostlivosti,
- deti v krízovej situácii

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |