znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút pre biomedicínu, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37983954
Seat
Murgašova 2, 01001 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
7/06
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
13.04.2006

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ivana DubovskáDeposit: 33.19 EUR
  • Ing. Eva VajzerováDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Eva Vajzerová From:13.04.2006To:16.04.2008
  • RNDr. Ján Bencúr From:16.04.2008To:01.12.2011
  • Jitka Mešková From:01.12.2011To:29.04.2015
  • Ing. Dušan Doliak From:29.04.2015To:

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby na
podporu:
a) vzdelávania a výchovy,
b) služieb a poradenstva v sociálnej oblasti, oblasti
regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
c) ochrany ľudských práv a základných slobôd,
d) tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie
duchovných a kultúrnych hodnôt,
e) výskumu, vývoja, vedeckotechnických služieb a
informačných služieb,
f) ochrany a tvorby životného prostredia a
ochrany zdravia obyvateľstva,
g) výskumu, vývoja a podpory biomedicínskych služieb.
2. Nezisková organizácia bude prostredníctvom zriadeného poradenského
centra poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania,
poradenstva, inšitucionálneho rozvoja organizácií.
3. V rámci svojej činnosti bude nezisková organizácia poskytovať najmä
tieto všeobecne prospešné služby:
a) organizovať konferencie, semináre, kurzy, školenia
a iné vzdelávacie aktivity,
b) realizovať publikačnú činnosť,
c) vytvárať partnerstvá a siete regionálneho rozvoja,
d) vytvárať a manažovať rozvojové projekty,
e) vytvárať informačné systémy,
f) poskytovať ďalšie sociálne a poradenské služby.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |