znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
KAMOCSA n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42052106
Seat
Komoča 100, 94121 Komoča, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-17/2006
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
03.04.2006
Date of cancellation
16.07.2007
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Komoča
    Komoča 100, 94121 Komoča
    IČO: 42040591
    Deposit: 33.19 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Tamás Iliás From:03.04.2006To:16.07.2007

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia KAMOCSA n.o. sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- ochrana ľudských práv a základných slobôd,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
- zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.
KAMOCSA n.o. bude podporovať najmä:
- aktivity a programy zamerané na zachovávanie tradícii cirkevného života, kultúrnych, folklórnych, vlasteneckých a historických tradícii,
- sociálne a charitatívne práce a služby vykonávané a poskytované pod záštitou Reformovaného cirkevného zboru v Komoči,
- prednášky so zdravotnou a vzdelávacou tematikou, koncerty, sedenia pri čaji, výlety, biblické hodiny a bohoslužby pre starých,
- osobnú pomoc a doprovod, resp. odvoz chorých a zdravotne odkázaných na bohoslužby a pri vybavovaní osobných záležitostí,
- reštaurovanie a rekonštrukcie významných kultúrnych pamiatok,
- vydanie cirkevných novín, časopisov a literatúry,
- podpora rôznych etnických skupín a menšín a usporiadanie rôznych programov pre nich,
- usporiadanie rôznych programov pre mládež.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |