znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Baucis, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42000246
Seat
Moskovská 2329/13, 97404 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
8/2006
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
10.03.2006
Date of cancellation
16.07.2007
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Monika Ďurfinová
    born 13.01.1974

Statutory body: Director
  • Monika Ďurfinová From:10.03.2006To:16.07.2007

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb v oblasti ústavnej zdravotnej starostlivosti.
2. Nezisková organizácia poskytuje zdravotnú starostlivosť /hospic, dom ošetrovateľskej starostlivosti, denný stacionár, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti/ po splnení podmienok ktoré ukladá zákon NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení neskorších právnych predpisov.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |