znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
GABIRKA n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42000220
Seat
Hlavná 1, 98044 Vlkyňa, Slovenská republika
Website
Registration number
6/2006
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
01.03.2006
Date of cancellation
15.07.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • MUDr. Irena Pálházyová
  • Koloman Demeter
    born 21.11.1955

Statutory body: Director
  • MUDr. Irena Pálházyová From:27.02.2006To:15.07.2008

Type of the generally beneficial services
1/ Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok.
2/ NO poskytuje najmä:
a/ sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť
- najmä v dome sociálnych služieb, domovoch dôchodcov,
- agentúrnu domácu ošetrovateľskú starostlivosť,
- prepravnú starostlivosť,
b/ sociálne poradenstvo,
c/ psychologickú starostlivosť a liečebno-pedagogickú starostlivosť,
d/ zdravotnú starostlivosť
- liečebnú starostlivosť pre dlhodobo chorých,
- paliatívnu starostlivosť,
- hospicovú starostlivosť,
- geriatrickú starostlivosť,
- rehabilitačnú starostlivosť.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |