znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
RADOSŤ, n. o. - CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36167878
Seat
Výrava 86, 06716 Výrava, Slovenská republika
Website
Registration number
0038
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
01.07.2002

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Helena ČerňováDeposit: 33.19 EUR
  • Milan Donič
    born 21.03.1958
    Deposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Helena Čerňová From:01.07.2002To:

Type of the generally beneficial services
Účelom založenia neziskovej organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb - sociálnych služieb v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v platnom znení.
Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb:
- domove dôchodcov /§ 24 zákona o sociálnej pomoci/
- jedálni pre dôchodcov /§ 36 zákona o sociálnej pomoci/
- Špecializované zariadenie /§ 39 zákona o sociálnych službách/
- Denný stacionár /§ 40 zákona o sociálnych službách/
- Terénna sociálna služba krízovej intervencie /§24a zákona o sociálnych službách/

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |