znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EuroRegion n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37886916
Seat
Jahodová 30, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
0125
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
05.09.2005

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Peter Ing. KopunecDeposit: 33.19 EUR
  • Vladimír Ing. KotuľaDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Vladimír Ing. Kotuľa From:05.09.2005To:20.05.2007
  • Ing. arch. Mikuláš Maník From:21.05.2007To:

Type of the generally beneficial services
1. Poradenská, konzultačná a programová činnosť orientovaná na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
2. Vzdelávanie dospelých.
3. Organizovanie odborných konferencií, seminárov a vzdelávacích aktivít zameraných na regionálny rozvoj, zvyšovanie zamestnanosti, výchovu a vzdelávanie, výskum, vývoj a implementáciu vedecko-technických služieb v edukačnom sektore.
4. Výskum, vývoj a implementácia vedecko-technických služieb a informačných služieb v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.
5. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, najmä spoluprácou so zástupcami zákonodarnej a výkonnej moci, zástupcami samospráv a organizácií tretieho sektora, pri navrhovaní úprav a zmien národnej a regionálnej legislatívy, týkajúcej sa výchovy a vzdelávania, bývania, regionálneho rozvoja, podpory pre rozvíjanie občianskej spoločnosti, rozvoj ľudských zdrojov, ochrany ľudských práv a rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt.
6. Organizovanie a zabezpečovanie dobrovoľníckych prác vykonávaných uchádzačmi o zamestnanie, riadenie a vykonávanie aktivačných činností, organizovanie a zabezpečovanie absolventskej praxe, vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie, vzdelávanie a príprava pre trh zamestnanca, vykonávanie informačných a poradenských služieb a vykonávanie odborných poradenských služieb v prospech UoZ, škôl, školských zariadení, sociálnych zariadení a ďalších subjektov verejného a mimovládneho sektora. V rámci týchto služieb pôjde o výkon aktivačných činností, výkon absolventskej praxe, adresné vzdelávanie, tvorbu kompetenčných profilov a akčných plánov zamestnanosti, konzultačnú a informačnú činnosť a odborné poradenstvo v súlade so zákonom NR SR č. 5/2004 o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |