znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Gabriela, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37886983
Seat
Kollárova 7168/28, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
132/2005
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
28.10.2005

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Peter Markovič

Statutory body: Director
  • Miriam Eliašová From:11.01.2006To:14.03.2008
  • Ing. Peter Markovič From:14.03.2008To:

Type of the generally beneficial services
1. Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti:
- opatrovateľská služba
- domov dôchodcov
- domov sociálnych služieb
- práca s komunitami
- denný stacionár
- prepravná služba
2. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti:
- liečebňa
- dom ošetrovateľskej služby
- hospic
- poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci podľa ust. § 10a zákona o zdravotnej starostlivosti č. 576/2004 Z.z. v znení nestkorších predpisov.
3. Tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt:
- rozvoj ručných prác
4. Ochrana ľudských práv a základných hodnôt
5. Služby na podporu regionálneho rozvoja:
- zamestnávanie asistentov, opatrovateliek, odborných zamestnancov na poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb spojených s výkonom dohľadu a iných odborných činností
- vypracovanie projektov
6. Vzdelávacie programy:
- pre zamestnancov PO a FO, evidovaných nezamestnaných v spolupráci s inštitúciami, ktoré sú držiteľom akreditácie na vzdelávanie
- školenia
- jazykové kurzy
- letné tábory
- trvalo udržateľný rozvoj vidieka
- rozvoj a podpora vzdelávacích, kultúrnych aktivít minoritných skupín obyvateľstva

- špecializované zariadenie
- ostatné sociálne služby poskytované v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |