znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia ANIMUS
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37924354
Seat
Haydnova 6878/20C, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
177
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
24.01.2006

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • JUDr. Adriana ŠKLÍBOVÁDeposit: 1659.69 EUR

Statutory body: Director
  • JUDr. Adriana ŠKLÍBOVÁ From:24.01.2006To:28.09.2017
  • Monika STRAČÁROVÁ
    born 08.05.1997
     From:28.09.2017To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom zvýšenia vedomostnej a znalostnej úrovne spoločnosti, zmysluplnému využitiu voľného času a prevencie :
- služby organizovania kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, odborných podujatí a stretnutí, výmenných pobytov,
- organizovanie seminárov, školení, kurzov, konferencií
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov s cieľom získania prostriedkov z rôznych fondov,
- poskytovanie informácii,
- informačné služby prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |