znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Agentúra rozvoja a vzdelávania n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42000173
Seat
Cintorínska 451/0, 97664 Bacúch, Slovenská republika
Website
Registration number
1/2006
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
24.01.2006
Date of cancellation
15.07.2013
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Monika Niklová
    born 19.12.1976
    Deposit: 165.96 EUR

Statutory body: Director
  • Monika Niklová From:03.01.2006To:15.07.2013

Type of the generally beneficial services
1. Poskytovanie všeobecne prospešných služieb podľa zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení ďalších predpisov.
2. Nezisková organizácia v rámci svojho pôsobenia poskytuje najmä:

a/ služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti /poskytovanie poradenských,
konzultačných a asistenčných služieb, tvorba štúdií, koncepcií a analýz v oblasti
sociálnej integrácie a zamestnanosti, regionálneho rozvoja a agroturistiky, trvalo
udržateľného rozvoja vidieckych oblastí a alternatívneho poľnohospodárstva,
poskytovanie služieb v budovaní spolupráce medzi regiónmi a inštitúciami pôsobiacimi
v Slovenskej republike a Európskej únie, vyhľadávanie a sprostredkovanie vhodného
zamestnania pre uchádzačov o zamestnanie v rámci Slovenskej republiky a Európskej
únie, poskytovanie služieb v technickej realizácie rozvojových projektov v oblasti
regionálneho rozvoja, zamestnanosti, rozvoja vidieckych oblastí a poľnohospodárstva/,

b/ vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej výchovy /organizovanie a poskytovanie
vzdelávacích aktivít, poskytovanie tréningov/,

c/ služby sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti /podpora sociálnej integrácie
poskytovanie sociálnej pomoci v zmysle zákona o sociálnej pomoci/,

d/ výskum, vývoj, vedecko-technické a informačné služby /výskum a vývoj alternatívneho
poľnohospodárstva, poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti
informatizácie spoločnosti/,

e/ ochrana, obnova, rozvoj a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt regiónu
/propagácia a marketing trvalo udržateľného rozvoja vidieckych oblastí/.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |