znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Agentúra SOPK pre rozvoj žilinského regiónu, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37983857
Seat
Hálkova 31, 01001 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
35/05
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
28.12.2005

Founders (Legal persons)
  • Slovenská obchodná a priemyselná komora
    Gorkého 9, 81603 Bratislava
    IČO: 30842654
    Deposit: 165.96 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ing. Ján Mišura From:27.12.2005To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia Agentúra SOPK pre rozvoj žilinského regiónu, n. o. sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:
- podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti prostredníctvom realizácie projektov z fondov Európskej únie a ďalších inštitúcií,
- podporu odborného, ďalšieho, celoživotného vzdelávania, rozvoja ľudských zdrojov,
- podporu priemyslu, cestovného ruchu, investícií, infraštruktúry a ďalších služieb na podporu ekonomicko-sociálneho rozvoja regiónu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |