znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Regionálne rozvojové centrum, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37971328
Seat
Tatranská 615/48, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-50/2005
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
22.12.2005
Date of cancellation
31.07.2019
Legal title of Cancellation
Rozhodnutie správnej rady o zrušení

Date of liquidation start
31.07.2019
Date of liquidation end

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Peter Baláž, PhD.Deposit: 33.19 EUR
  • Marta KaderábekováDeposit: 33.19 EUR
  • Ing. Klaudia BalážováDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Klaudia Balážová From:22.12.2005To:02.07.2012
  • MUDr. Peter Salgó From:02.07.2012To:31.07.2019

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia Regionálne rozvojové centrum, n.o. sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
- poskytovanie socialnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- ochrana ľudských práv a základných slobôd,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- služieb a aktivít na podporu hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónu,
- ochrany zdravia obyvateľov,
- organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí,
- rozvoja cestovného ruchu,
- informačno-poradenských služieb
Činnosti vykonávané v zmysle zákona 448/2008 Z.z. a súvisiacich predpisov:
- zariadenie pre seniorov
- opatrovateľská služba
- denný stacionár

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |