znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NOVÝ DEŇ n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37986571
Seat
Čataj 111, 90083 Čataj, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-61/2005
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
25.11.2005

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Bc. Peter OndrejkaDeposit: 66.38 EUR

Statutory body: Director
  • PhDr. Ľubica Kučerová
    born 30.11.1960
     From:25.11.2005To:

Type of the generally beneficial services
1.Nezisková organizácia poskytuje v zmysle zákona
č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení
neskorších predpisov všeobecne prospešné služby,
a to:
- služby na podporu regionálneho rozvoja a
zamestnanosti

2.Nezisková organizácia poskytuje v zmysle zákona
č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov sociálne služby:
- poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej
fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili
dôchodkový vek a to:
- v špecializovanom zariadení


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |