znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Agentúra SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regiónu, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37923056
Seat
Jilemnického 532/2, 91101 Trenčín, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/81-8/2005
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
31.08.2005

Founders (Legal persons)
  • Slovenská obchodná a priemyselná komora
    Gorkého 9, 81603 Bratislava
    IČO: 30842654
    Deposit: 165.96 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ing. Stanislav Foltín From:31.08.2005To:26.07.2011
  • Ľubica Žovincová From:27.07.2011To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:
- podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti prostredníctvom realizácie projektov z fondov Európskej únie a ďalších inštitúcií
- tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt
- tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva
- vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- podporu sociálno-ekonomického rozvoja Trenčianskeho regiónu (priemysel, cestovný ruch, infraštruktúru, investície a s tým spojené služby)

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |