znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Európsky inštitút pre etiku, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42000106
Seat
Trieda SNP 1777/7, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
57/2005
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
30.11.2005
Date of cancellation
16.07.2007
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
16.07.2007
Date of liquidation end

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Statutory body: Director
  • PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. From:29.11.2005To:16.07.2007

Type of the generally beneficial services
" Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt: predovšetkým organizovanie duchovných, kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských a športových akcií - podpora a organizácia rôznych kultúrnych podujatí z duchovného hľadiska - semináre, konferencie, prednášky, kurzy a kluby. Poradenstvo v oblasti riešenia
životných situácií, životných problémov.
Rozvoj, ochrana a prezentácia tradičnej kultúry a ich špecifík v oblasti banskobystrického regiónu, príp. ďalších regiónov Slovenska vrátane kultúrnych špecifík etnických a národnostných menšín prostredníctvom domácich a európskych grantov.
Presadzovanie etických hodnôt do jednotlivých oblastí kultúry, podpora tvorby etickej infraštruktúry v organizáciách.
Poradenstvo pri tvorbe etických programov a etických prvkov (hodnôt, nástrojov a pod.) v organizačnom správaní i jednotlivých oblastiach spoločenskej praxe.
Vytváranie prostredia pre dialóg a etickú reflexiu pálčivých tém súčasného života, riešenie dilem vo fungovaní inštitúcií a otázok, ktoré súvisia s morálnym ohrozením človeka.
Ochrana a podpora ľudových originálnych prvkov konkrétnej lokality a regiónu Slovenska v rámci integračných európskych procesov.

" Ochrana ľudských práv a základných slobôd:
Vedecké a výskumné projekty zaoberajúce sa sociálnymi nákladmi ekonomickej transformácie v Slovenskej republike a ochranou ľudských práv a základných slobôd so zameraním na oblasť sociálnych a kultúrnych práv.
Informačná a poradenská činnosť v oblasti ochrany ľudských práv a základných slobôd, európskeho a slovenského systému ochrany ľudských práv a slobôd s dôrazom na oblasť kultúrnych, sociálnych a hospodárskych práv, a to organizovaním seminárov, diskusií, workshopov, okrúhlych stolov, poradní a ďalších moderných komunikačných aktivít.
Publikačná činnosť v oblasti vlastného pôsobenia ochrany ľudských práv a základných slobôd so zameraním na oblasť kultúrnych a sociálnych práv vrátane práv národnostných a etnických skupín, a to publikovaním letákov, brožúrok, kníh a iných tlačovín, ako aj prípadnými publikáciami v elektronickej podobe.
Podpora zapojenia Slovenskej republiky do európskych a ďalších medzinárodných projektov v tejto oblasti.
Realizácia vedeckých, vzdelávacích a konzultačno - poradenských činností pre heterogénne cieľové skupiny (študentov, vedeckých pracovníkov, profesijne skupiny a odborné komunity), ktoré chcú podporovať etiku v oblasti presadzovania ľudských práv.

" Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry:
Inštitút má ambíciu presadiť etiku a jej aplikácie do vzdelávacej oblasti jednotlivých vedných odborov, podporovať tvorbu etickej infraštruktúry v organizáciách, pomáhať pri tvorbe etických programov a etických nástrojov v organizačnom správaní a v jednotlivých oblastiach praxe v rámci rôznych cieľových skupín vrátane národnostných a etnických menšín.
Vytváranie a získavanie odborného a lektorského zázemia pre jednotlivé výchovné a vzdelávacie aktivity (organizácia a podpora poradenskej činnosti, konzultácií, výchovných a vzdelávacích programov, rekvalifikačných kurzov, školení a iných podujatí) a komunikatívnu prípravu v jazykoch členských krajín Európskej únie.
Poskytovanie rozmanitých výchovných a vzdelávacích programov v profesijných a aplikovaných etikách.
Poskytovanie konzultačných a poradenských služieb pre študentov, vedeckých pracovníkov, zamestnancov verejného a súkromného sektoru v odborno - profesijnej a personálnej oblasti (s dôrazom na etiku, etiketu a spoločenský protokol).
Zabezpečovanie hosťovania zahraničných aj domácich odborníkov v uvedených oblastiach - zvyšovanie úrovne výchovnej a vzdelávacej činnosti v danej oblasti, vydávanie publikácií.
Podpora a rozvoj tréningového centra pre študentov, vedeckých pracovníkov, zamestnancov verejného a súkromného sektoru v odborno - profesijnej a personálnej oblasti (s dôrazom na etiku, etiketu a spoločenský protokol).

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |