znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia 858 v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37924141
Seat
Koceľova 9, 82108 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
160
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
29.06.2005
Date of cancellation
16.07.2006
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • PhDr. Adriana SEIFERTOVÁDeposit: 116.17 EUR
 • Erich MACEJÁK
  born 08.09.1972
  Deposit: 116.17 EUR
 • Štefan KUHAJDA
  born 04.06.1961
  Deposit: 116.17 EUR

Statutory body: Director
 • Erich MACEJÁK From:29.06.2005To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti v zmysle zák. NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov:
- podľa § 15 opatrovateľskú službu občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotnýstav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti alebo kontaktu so spoločenským prostredím,
- domov sociálnych služieb podľa § 20 bude poskytovať nevyhnutnú starostlivosť /stravovanie, bývanie, zaopatrenie/,
- v domove dôchodcov podľa § 20 a § 24 sa bude poskytovať ďalšia starostlivosť /poradenstvo, záujmová činnosť, kultúrna a rehabilitačná činnosť/,
- krízové stredisko bude podľa § 31 poskytovať starostlivosť podľa ods. 1 písm. a-d /stravovanie, bývanie, zaopatrenie, ďalšiu starostlivosť - záujmovú, kultúrnu a rekreačnú činnosť - služby sa budú poskytovať aj ambulantne,
- sociálne poradenstvo a prevenciu podľa § 10 a ďalšie služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a preznetácieduchovných a kultúrnych hodnôt /školenia, semináre, kltúrne podujatia, zájazdy a pod./

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |