znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
AD ASTRA n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35656492
Seat
Ul. Školská 8, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO-13/2002
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
17.12.2002

Founders (Legal persons)
 • Mesto Považská Bystrica
  Centrum 2/3, 01701 Považská Bystrica
  IČO: 00317667
 • Gymnázium Považská Bystrica
  Ul. Školská 8, 01701 Považská Bystrica
  IČO: 00160741
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • RNDr. Mária Vydrová From:17.12.2002To:17.12.2005

Type of the generally beneficial services
Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry:
- služby v rozvoji vzdelávania študentov 4-ročného a 8-ročného Gymnázia v Považskej Bystrici
- služby v oblasti skvalitňovania vybavenia Gymnázia v Považskej Bystrici modernými vyučovacími prostriedkami a zlepšovania pracovného prostredia
- služby v oblasti zabezpečovania podmienok pre pôsobenie prednášateľov a školiteľov - domácich i zahraničných odborníkov na škole
- služby v oblasti zabezpečovania účasti študentov a učiteľov na vzdelávacích programoch a podujatiach, školeniach a súťažiach doma i v zahraničí
- služby v oblasti zabezpečovania práce s talentovanými študentmi
- služby v oblasti zabezpečovania podmienok pre záujmovú činnosť študentov Gymnázia v Považskej Bystrici (amatérske divadielka, časopis, kluby, krúžky, súťaže)

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |