znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EKOPAL, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42000050
Seat
Svätoplukova 2, 98401 Lučenec, Slovenská republika
Website
Registration number
52/2005
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
14.11.2005
Date of cancellation
15.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. Ján Boroš
  born 17.02.1952
  Deposit: 165.96 EUR
 • Milan Šebian
  born 02.12.1947
  Deposit: 165.96 EUR
 • Ing. Miroslav MűllerDeposit: 165.96 EUR
 • Ing. Martina PavlovkinováDeposit: 165.96 EUR
 • PhDr. Alexandra ŠagátováDeposit: 165.96 EUR

Statutory body: Director
 • Ing. Ján Boroš From:25.10.2005To:14.07.2015

Type of the generally beneficial services
1/ Poskytovanie všeobecne prospešných služieb podľa zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v novelizovanom znení § 2 ods. 2 služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
2/ Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti:
a/ organizuje vzdelávacie aktivity v oblasti alternatívnych zdrojov energie
b/ realizuje aktivity pre regionálny rozvoj agroturistiky a regionálnej zamestnanosti
c/ uskutočňuje výskum a vývoj technológie spracovania drevnej hmoty
d/ zabezpečuje propagáciu a marketing trvalo udržateľného rozvoja vidieckych oblastí
e/ realizuje integráciu marginalizovaných skupín do spoločenského, pracovného a rodinného
života
f/ spolupracuje so zahraničnými subjektami za účelom prehlbovania vzťahov, výmeny
skúseností a cezhraničného rozvoja
g/ uskutočňuje pestovanie rastlín na výrobu biomasy v regióne
h/ v spolupráci s orgánmi životného prostredia zabezpečuje ochranu prírody a životného
prostredia prostredníctvom šírenia osvety medzi obyvateľstvom
i/ uskutočňuje tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu genofondu
j/ v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre bude realizovať
výskum, vývoj a zavedenie alternatívneho poľnohospodárstva v regióne.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |