znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezábudka, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42000041
Seat
Záhradnícka 2, 98601 Fiľakovo, Slovenská republika
Website
Registration number
51/2005
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
07.11.2005

Founders (Legal persons)
  • Mesto Fiľakovo
    Radničná 562/25, 98601 Fiľakovo
    IČO: 00316075
    Deposit: 33.19 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Bc. Ľudmila Svoreňová From:19.10.2005To:21.10.2007
  • Mgr. Mária Zupko From:22.10.2007To:30.09.2008
  • Ing. Mária Veliká From:01.10.2008To:

Type of the generally beneficial services
A/ poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, a to: poskytovanie sociálnych služieb a sociálneho poradenstva v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v zariadení sociálnych služieb /zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, zariadenie opatrovateľskej služby, opatrovateľská služba, jedáleň, prepravná služba, denné centrum, denný stacionár, odľahčovacia služba, sprievodcovská služba, práčovňa/
B/ poskytovanie zdravotnej starostlivosti - prevádzkovanie agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti - ADOS
C/ zabezpečovanie rehabilitačných služieb a ošetrovateľskej starostlivosti
D/ realizácia vzdelávania v oblasti opatrovateľskej starostlivosti o seniorov a zdravotne ťažko postihnuté osoby

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |