znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Benignitas n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37986546
Seat
Horné Saliby 1195, 92503 Horné Saliby, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-58/2005
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
19.10.2005
Date of cancellation
15.07.2013
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Helga LukovicsováDeposit: 16.59 EUR
  • MUDr. Beáta LukovicsováDeposit: 16.59 EUR

Statutory body: Director
  • MUDr. Beáta Lukovicsová From:19.10.2005To:15.07.2013

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:
a/ poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 277/1994 Z.z.
o zdravotnej starostlivosti a to :
- zdravotnej starostlivosti
a/ ambulantná starostlivosť
1. všeobecná
2. špecializovaná
b/ ústavná starostlivosť
c/ lekárenská starostlivosť
- ošetrovateľskej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie
b/ poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej
pomoci v znení neskorších predpisov a to:
- opatrovateľskej služby
- humanitárnej starostlivosti
- organizovanie spoločného stravovania
- prepravnej služby
- starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb
c/ vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |