znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NOVÝ DOMOV n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31940366
Seat
Ulica K. Kuzmányho 700/35, 97101 Prievidza, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO-1/97
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
27.08.1997

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Helena TrepáčováDeposit: 695.74 EUR
  • Bc. Gabriela ŠkurákováDeposit: 4174.56 EUR
  • Agnesa ĎurejováDeposit: 2087.3 EUR

Statutory body: Director
  • Bc. Gabriela Škuráková From:27.08.1997To:31.03.2018
  • Mgr. Lenka Lúdiková
    born 28.02.1981
     From:01.04.2018To:

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci podľa osobitného zákona.
2. Nezisková organizácia poskytuje sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov.
3. Ďalej poskytuje
- Sociálne poradenstvo
- Sociálnu rehabilitáciu
- Pracovnú terapiu
- Záujmovú činnosť, kultúrno-spoločenskú, športovo-rekreačnú činnosť
- a pod.
4. Uvedenú sociálnu službu poskytuje týždennou pobytovou formou a ambulantnou formou.
5. Všeobecne prospešné služby poskytuje aj v rámci služby včasnej intervencie.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |