znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
BENETRIX, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37983725
Seat
Priehradná 9A, 03601 Martin, Slovenská republika
Website
Registration number
24/05
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
14.10.2005

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • MUDr. Nora Bolvanská
  • Štefan Ratkoš
  • MUDr. Peter Durný

Statutory body: Director
  • MUDr. Nora Bolvanská From:14.10.2005To:26.11.2008
  • Renáta Podkrivacká From:26.11.2008To:22.02.2012
  • Ing. Renáta Remeňová From:22.02.2012To:16.06.2014
  • Miroslav Toroň From:16.06.2014To:

Type of the generally beneficial services
Druh všeobecne prospešných služieb:
1. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti pre dôchodcov, sociálne odkázaných občanov prostredníctvom profesionálneho personálu s ohľadom na osobné potreby a požiadavky klientov na štandard a pre imobilných klientov,
2. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry:
- organizovanie letných táborov s odborným programom pre deti postihnuté chronickými civilizačnými chorobami (cukrovka, astma, obezita, alergie ...) a na edukáciu pacientov spojenú s režimovými opatreniami vyplývajúcimi z ich chronickej choroby,
- organizovanie spoločenských, kultúrnych podujatí, výstav, súťaží, prehliadok pre deti a mládež z Domov sociálnych služieb, Detských domovov a z Únie nevidiacich a slabozrakých.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |