znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Regionálna nemocnica, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37954954
Seat
Bratská 1491/17, 96901 Banská Štiavnica, Slovenská republika
Website
Registration number
42/2005
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
23.08.2005
Date of cancellation
16.07.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Mesto Banská Štiavnica
    Radničné námestie 1/1, 96901 Banská Štiavnica
    IČO: 00320501
    Deposit: 331.93 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Štefan Šulek From:23.08.2005To:19.09.2007
  • Mgr. Michal Hasara From:20.09.2007To:29.01.2009
  • MUDr. Ivan Vojtáš From:30.01.2009To:16.07.2012

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia je založená na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
v regióne Banská Štiavnica. Zdravotnícke služby sú určené obyvateľom okresu Banská Štiavnica a všetkým ostatným záujemcom, ktorí o poskytnutie služby prejavia záujem.
2. Nezisková organizácia poskytuje zdravotnú starostlivosť v rozsahu zdravotnej
starostlivosti, ktorú pôvodne poskytovalo štátne zdravotnícke zariadenie ku dňu zrušenia zriaďovateľom, ak zakladateľ nerozhodne inak.

Všeobecne prospešné služby podľa odseku 1 bude nezisková organizácia poskytovať za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok. Podmienky poskytovania všeobecne prospešných služieb podľa odseku 1 budú neziskovou organizáciou zverejnené v elektronickej podobe na internetovej stránke Regionálnej nemocnice, n.o. a v listinnej podobe, na mieste verejne prístupnom v sídle neziskovej organizácie Regionálnej nemocnice, n.o..

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti nezisková organizácia bude vykonávať najmenej 10 rokov od právoplatnosti rozhodnutia registrového úradu.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |