znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ZDRAVOTNO-SOCIÁLNE CENTRUM SVÄTÉHO JÁNA n.o. "v likvidácii"
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37971123
Seat
Hlavná 85, 94632 Marcelová, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO-28/2005
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
17.08.2005
Date of cancellation
15.07.2006
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Obec Marcelová
    Námestie Slobody 1358/18, 94632 Marcelová
Founders (Natural persons)
  • Mária Sebőková

Statutory body: Director
  • Mária Sebőková From:17.08.2005To:15.07.2006

Type of the generally beneficial services
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 277/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov
a/1 poskytovanie ústavnej starostlivosti v lôžkovom zariadení
a/2 poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti s lieč. rehabilitácií
b) poskytovanie sociálnej pomoci podľa zákona č. 195/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov a humanitárna starostlivosť
b/1 opatrovateľská služba
b/2 organizovanie spoločného stravovania
b/3 prepravná služba
b/4 starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
d) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
e) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
f) zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
g) ochrana ľudských práv a základných slobôd
h) tvorba a ochrana ŽP a ochrana zdravia obyvateľstva
i) výskum, vývoj, vedecko-technické alužby a informačné služby

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |