znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Landia n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37971093
Seat
Mankovce 58, 95191 Hosťovce, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-25/2005
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
08.08.2005
Date of cancellation
15.07.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Jaroslav Belúch

Statutory body: Director
  • Helena Belúchová From:08.08.2005To:15.07.2008

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- ochrana ľudských práv a základných slobôd,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- výskum, vývoj vedocko -technické služby a informačné služby,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
- zabezpečovanie bývania, správa, údržby a obnovy bytového fondu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |