znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
"Nezisková organizácia za kultúru a tradíciu Žitného ostrova, Medzičilizie a obci Čičov" v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37971069
Seat
Falošný Ereč 105, 94619 Číčov, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-22/2005
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
29.07.2005
Date of cancellation
16.07.2007
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Géza NagyDeposit: 16.59 EUR
  • Szerénke NagyDeposit: 16.59 EUR
  • MUDr. Ladislav PásztorDeposit: 16.59 EUR
  • Pavol FehérváryDeposit: 16.59 EUR
  • Matilda GyőriDeposit: 16.59 EUR
  • Alexander NagyDeposit: 16.59 EUR

Statutory body: Director
  • Géza Nagy From:29.07.2005To:16.07.2007

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať nasledovné všeobecne prospešné služby:
A/ Tvorba a ochrana životného prostredia - činnosť sa zameria na generovanie a realizáciu projektov, ktoré riešia problematiku aktívnej ochrany prírody, životného a pracovného prostredia.
B/ rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt a tradícií - projekcia a realizácia činnosti v predmetnej oblasti.
C/ doplnkové vzdelávanie detí a mládeže, vrátane organizovania telesnej výchovy a športu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |