znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Kolpingova rodina Štúrovo, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37971000
Seat
Jesenského 68/44, 94301 Štúrovo, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-16/2005
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
02.06.2005

Founders (Legal persons)
 • Kolpingovo dielo na Slovensku
  Spišská Kapitula 672/15, 05304 Spišské Podhradie
  IČO: 31751491
  Deposit: 331.93 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Ľudovít Kleštinec
  born 29.03.1977
   From:26.09.2007To:
  Description of the Procedure (policy):  samostatne

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- ochrana ľudských práv a základných slobôd,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
- zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |