znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
LANCLUB n.o. - v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36084557
Seat
Trstice 227, 92542 Trstice, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-48/2005
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
21.01.2005
Date of cancellation
15.07.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Peter Bugár
    born 18.11.1986
  • Tomáš Králik
  • Ladislav Erdélyi
  • Tomáš Körösi
  • Ladislav Králik

Statutory body: Director
  • Peter Bugár From:21.01.2005To:15.07.2008

Type of the generally beneficial services
a/ poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa § 5 zákona č. 277/1994 Z.z.
b/ poskytovanie sociálnej pomoci podľa zákona č. 195/1998 Z.z. a humanitárna
starostlivosť:
- opatrovateľská služba
- organizovanie spoločného stravovania
- prepravná služba
- starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb
c/ tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
d/ vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
e/ služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
f/ zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
g/ ochrana ľudských práv a základných slobôd
h/ tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
i/ výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |